Shorinji Ryu

| Die Originalschule von Richard Kim, Hanshi |

Karate Kobudo Tai Chi
shorinjiryupeitz
WIKIPEDIA
facebook
renweb1
shorinji-ryu
Butokukai Germany | Der Verband