O´Sensei Jean Chalamon | Hanshi

| 10. Dan Shorinji Ryu | Karate | Kobudo | Tai Chi |

O´Sensei Dr. Richard Kim | Hanshi
| 10. Dan Shorinji Ryu |

Lehrer von J
ean Chalamon

1917
geboren auf Hawaii.

1925
Beginn des Studiums der Kampfkünste.

2001
Verstorben.

Zur Homepage von Richard Kim

Karate Kobudo Tai Chi
shorinjiryupeitz
chalamonjean
kimrichard
WIKIPEDIA
facebook
renweb1
shorinji-ryu
Butokukai Germany | Der Verband